Site search

"Bevægelse i livet
er livet i bevægelse"

Kurser og Foredrag – Sundhedsfremme / Salutogenese / Sundhedspædagogik

x

Sundhedsfremme i hverdagen. Få mennesker du møder til at vokse
Præsentation af den allernyeste fortolkning af begrebet sundhedsfremme og salutogenese. Få de centrale pointer fra en ny bog om sundhedsfremme og sundhedspædagogik!

I februar 2011 udkom bogen ”Sundhedsfremme i hverdagen – Få mennesker du møder til at vokse” skrevet og redigeret af Kjeld Fredens, Tommy J. Johnsen og Peter Thybo (Munksgaard Danmark, se omtale af bogen).

Kurset tager afsæt i de spændende pointer fra bogen, og præsentere den allernyeste fortolkning af sundhedsfremme i teori og praksis. Her ses mennesket i et bio-psyko-socio-kulturelt perspektiv.

Begrebet salutogenese (de mekanismer der udvikler sundhed) er centralt og beskrevet ud fra talrige praksiseksempler med forskellige målgrupper. Salutogenese sættes i en udvidet forståelsesramme hvori der bl.a. indgår kognitive læreprocesser, nye resultater indenfor for hjerneforskning samt forskning i sociale netværk.

x

Helbred er, hvordan man har det – Sundhed er, hvordan man ta’r det
Afklaring af nøglebegreber indenfor sundhedsarbejdet: Om sundhed i et eksistentielt perspektiv.

For at komme videre med folkesundheden er det nødvendigt med en præcisering af centrale begreber indenfor sundhedsarbejdet, samt finde ud hvordan helbred, sundhed, krop, psyke, forebyggelse og sundhedsfremme spiller sammen.

 • Hvad er sundhed og salutogenese?
 • Sundhed i et eksistentielt perspektiv.
 • Hvad er forskellen mellem forebyggelse og sundhedsfremme, og hvad betyder det for sundhedspædagogikken?
 • Kan man være sund og syg på én gang?
 • Hvordan spiller krop og psyke sammen, og hvilken betydning har det for sundheden? Bl.a. om psyko-neuro-immunologi og kropsfænomenologi.
 • Hvad er et sundt liv og hvordan opnår man det?
 • Det offentlige: Et sundhedssystem eller sygdomssystem?
 • Præsentation af det 7-dobbelte KRAM.

x

Sundhedsfremme – Om Aaron Antonovskys salutogene idé
Præsentation af begrebet salutogenese. Om den sande historie og forskningen bag begrebet, samt fremtidens forestående paradigmeskifte indenfor for opfattelse af sundhed.

Den salutogene forskning er i disse år ved at sætte en ny dagsorden på sundhedsområdet i Danmark! Salutogenese betyder hvad der udvikler sundhed (saluto = sundhed; genese = baggrund for, udvikling af). Begrebet, og den forskning der ligger bag, dækker over en ny og vigtig forståelse af hvad sundhed er, samt hvad det er, de sunde kan.

Aaron Antonovsky (1923 – 1994), professor i medicinsk sociologi, er en af pionererne indenfor for udviklingen af en ny sundhedsforståelse. Han har udført en vigtig skelnen mellem den velkendte patogenese (sygdommens årsager og udvikling) og hans eget begreb, salutogenese, dvs. sundhedens årsager og udvikling. Sundhed er mere end blot fravær af sygdom (“omvendt patogenese”), men det er en påstand, som kræver en uddybning.

 • Hvad betyder salutogenese og hvordan opstod begrebet?
 • Hvad er det de sunde kan, hvor har de det fra – og hvad kan man lære af dem?
 • Læreprocessers betydning for udvikling af sundhed.
 • Hvilke konsekvenser kan salutogenese have for den professionelle sundhedsarbejder samt borgeren, hvorom det hele handler?

x

Sundhedsfremme – i teori og praksis
Der sker en radikal nytænkning på sundhedsområdet i disse år. Sundhedsfremmetanken er begyndt at brede sig, men hvad er sundhedsfremme egentlig? Og hvordan kan man arbejde med at fremme sundheden?

Med baggrund i Aaron Antonovskys teorier om salutogenese, helbred og mestring gives et bud på, hvordan man kan arbejde med sundhedsfremme i den daglige praksis. Men det er ikke ligetil, for vil man sundhedsfremme, skal den traditionelle forståelse af sundhed og sygdom ændres monumentalt. Men hvorfor og hvordan gør man det i praksis? Hvordan kan man arbejde sundhedspædagogisk ud fra den salutogene forståelsesramme?

x

Salutogenese & Mindfulness, Chris Norre & Peter Thybo

Peter Thybo tilbyder i et samarbejde med Chris Norre dette nye spændende kursus: “Salutogenese & Mindfulness – Vejen til et sundt liv med energi og balance”.

Chris Norre er direktør i firmaet Mindbusiness og uddannet cand. mag i filosofi, mindfulnessinstruktør samt tidligere ekstremidrætsudøver på eliteplan med bl.a. 30 maratonløb på 30 dage.

Baggrunden for kurset
Fremtiden kommer stadig med en hastighed af 60 minutter i timen, men forandringerne langt hurtigere end tidligere.Tidens mantra er at være fleksibel og omstillingsparat, men konsekvensen heraf ses bl.a. i et stigende antal mennesker med stress, udbrændthed og depressioner. Det bliver stadig sværere at finde ro i nu’et – både på arbejdspladsen og i familien.Kombinationen af viden om salutogenese og praktiske øvelser med Mindfulness tilbyder en unik mulighed for at komme ind i ”Orkanens Øje”. Her kan tiden for et øjeblik stå stille i en oplevelse af nærvær og kontakt, hvormed du finder livsenergi til dig selv og dine opgaver.

Læs den fulde beskrivelse af kurset her.

Læs mere om Chris Norre og Mindbusiness på www.mindbusiness.dk

X

Sundhed skal læres! Om salutogene læreprocesser
(kurset tidligere afholdt sammen med Kjeld Fredens)

Hør om friske perspektiver på sundhedsbegrebet, læreprocesser, læringsstile og faglige roller under forandring set i forhold til sundhedsarbejdet.

Sundhed er mere end blot fravær af sygdom, for det sunde menneske er et lærende, værende, handlende og adaptivt menneske tilsat et drys kreativitet. Dybest set opbygges sundhed gennem læreprocesser i det levede liv. På dette kursus sættes læreprocesserne i et salutogent perspektiv. Hvad betyder det for den sundhedsprofessionelles tilgange til fx genoptræning, rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme, hvis sundhed skal læres? Og hvordan gør man det?

X

Læring i praksis – en kognitiv vinkel på sundhed
(kurset tidligere afholdt sammen med Kjeld Fredens)

Sundhed er et udtryk for individets adaptive evne. Evnen til at klare livets udfordringer er både et udtryk for stabilitet og forandring; at fastholde værdier og fremvise ens kreative sider. I sidste ende handler sundhed om læring i hverdagslivet.

 • Hvilke sammenhænge er der mellem sundhed og kreativitet?
 • Hvordan udvikler man kreativitet, og hvilke læreprocesser og læringsstile ligger til grund for denne adaptive evne?
 • Hvad er skabende evner?
 • Hvilke sammenhænge er der mellem stress og sundhed?
 • Hvordan kan man bruge natur og kulturelle aktiviteter til at fremme sundhed?

X

Lær at leve med kronisk sygdom
Om social læring og social identitet i et salutogent perspektiv.

Hvad vil det sige at være kronisk syg? Er det overhovedet muligt at arbejde med kronisk syge menneskers sundhed? Kan man genvinde sundheden på trods af sygdom? Udgangspunktet for dette foredrag/kursus er Peter Thybos masterafhandling om livet med kronisk sygdom. Der tages afsæt i kursustilbuddet til mennesker med kronisk sygdom: ”Lær at leve med kronisk sygdom”. Kursustilbuddet har fokus på læring i fællesskaber, en kontrast til sygehusene, der overvejende arbejder med behandling på individplan. En ikke uvæsentlig forskel, da eksistentielle faktorer som social identitet, mening og sammenhæng, udfordres, når man rammes af kronisk sygdom, og er noget, der først og fremmest bygges op gennem sociale relationer. Der gives et indblik i dels kronisk syge menneskers oplevelser gennem forskellige udsagn fra det levede liv, og dels præsenteres teoretiske tilgange, der vil kunne belyse de ovennævnte spørgsmål.

Identitetsbegrebet spiller en vigtig rolle for mennesker med kronisk sygdom. På kurset ”Lær at leve med kronisk sygdom” tilbydes en strukturel ramme, hvori deltagerne kan etablere et praksisfællesskab, som danner grundlag for social læring. Deltagerne gives derigennem muligheden for at genforhandle deres sociale identitet og omskrive betydningsindholdet af tidligere oplevelser omkring livet med kronisk sygdom, som ofte er præget af oplevelser med eksklusion fra fællesskaber, stigmatisering, tab og eksistentiel stress.

X

Et kommunalt fundament for sundhedsfremmeindsatsen
Kommunalreformen i 2007 medførte, at kommunerne skal varetage væsentlige større dele af sundhedsarbejdet, herunder sundhedsfremme. Således blev ”Det Nære Sundhedsvæsen” styrket, og kommunerne har fået en endnu vigtigere position i forhold til folkesundheden. Hvordan kan opgaven løses? Hvad gør kommunerne? Hvilke strategier benyttes?

Foredraget/kurset præsenterer en indsigt i kommunernes udfordringer og udviklingsmuligheder bl.a. set ud fra sundhedslovens krav samt en historisk udvikling af sundhedsindsatsen og de skiftende sundhedsfaglige roller. Der sættes fokus på Ikast-Brande Kommunes fundament for arbejdet med sundhedsfremme. Dette er bl.a. baseret på, at sundhed er en tværgående tænkning, samt et sundhedssyn, hvor mestring af livet er i centralt. Desuden involveres lokalhistorien som det kulturelle afsæt for sundhedsindsatsen i kommunen. Med afsæt i kommunens sundhedssyn arbejdes der på, at skabe sammenhæng mellem vidt forskellige fagprofessionelles begreber, teorier, værdier og metoder som midler til sundhedsfremme.

X

Nye mål, spor, paradigmer og spændingsfelter i sundhedsarbejdet
Nye tanker om sundhed udfordrer de fagprofessionelles indre logik. Der foreligger et stort udviklingspotentiale heri, men i hvilken retning skal udviklingen gå?

Hvordan påvirker en udvidet og dynamisk forståelse af sundhed mål og den ønskede kvalitet i sundhedsindsatser, genoptræning og rehabilitering – og ikke mindst sundhedspædagogik?

Kurset fokuserer på de læreprocesser i hverdagslivet, der betyder, at ens liv er i balance og opleves som meningsfuldt og sammenhængende. Der hentes bl.a. inspiration fra Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, der har sat afgørende fokus på psykosociale mekanismer og deres indflydelse på sundhed og helbred.

 • Hvad er sundhed? Om teorien bag sundhedens opståen og udvikling (salutogenese), som modsætning til patogenesen.
 • Om motionens betydning for helbred, sundhed og livskvalitet i et psykomotorisk perspektiv.
 • Spændingsfelter i sundhedsarbejdet. Om den sundhedsprofessionelle mellem naturvidenskab og hermeneutik samt om nye roller og opgaver, men hvilke?
 • Den Terapeutiske Tanke. Om det kommunikative møde mellem patient og terapeut.
 • Præsentation af den sundhedsprofessionelles DNA-molekyle.

x

Sundhedsfremme: Projekt Styrke- & Sundhedsprofil
Hør om det præmierede udviklingsprojekt omkring sundhedsfremme i et lokalområde. Når arbejdet med sundhedsfremme giver ”jord under neglene”.

I dette banebrydende socialantropologiske og borgerinvolverende sundhedsfremmeprojekt ”Styrke- & Sundhedsprofil” afdækkede projektleder Peter Thybo for første gang i Danmark et lokalområdes styrkeprofil, dvs. områdets ressourcer og muligheder i et sundhedsfremmeperspektiv. Analysen supplerer områdets sundhedsprofil og blev foretaget ud fra en salutogenetisk forståelsesramme, hvor bl.a. sundheden i området blev målt med Aaron Antonovskys spørgeskema om følelse-af-sammenhæng (sense-of-coherence). Hør om de undersøgelsens interessante resultater, og om rolleskiftet når sundhedsarbejderen bliver Talentspejder frem for Fejlfinder!

Kommunernes Landsforening har udnævnt Projekt Styrke- & Sundhedsprofil til at være ét ud af ti mønsterprojekter i Danmark indenfor ”ægte” borgerinvolvering og borgerdemokrati i et kommunalt udviklingsarbejde.

x

”Den Terapeutiske Tanke” – om sundhedspædagogik i hverdagen
Hør om det sundhedsfremmende møde der bygger på sundhedspædagogik, læreprocesser og nye roller i den sundhedsfaglige praksis.

Nye teorier om sundhed trækker for alvor læring og livsverden ind i sundhedsarbejdet.  Dermed ændres det traditionelle forhold mellem patient og behandler: med læring bliver begge parter både elev og lærer; begge har noget at lære hinanden, når patientens sundhed og livsduelighed skal fremmes.

Det stiller imidlertid øget krav til de sundhedsfagliges opmærksomhed, når balancen mellem at være behandler og underviser skifter, men hvad er det, man bør være opmærksom på? Det drejer “Den Terapeutiske Tanke” sig om. Hør om, og se modellen, for det ligeværdige, udviklende og kommunikative møde mellem to eksperter: Den sundhedsprofessionelle med den faglige ekspertise, og patienten med ekspertisen om sit eget liv.

x

Fysioterapeutens sundhedspædagogiske praksis
En stor del af fysioterapeutens arbejde for mestring og livsduelighed foregår som underviser i samspil med den enkelte patient eller patientgruppe, fx i et genoptræningsforløb.

 • Sundhed kan ikke behandles ind i folk, det skal læres, men hvad er det der skal læres?
 • Hvilke pædagogiske modeller står til rådighed?
 • Hvordan foregår indlæring og læring – og hvad er forskellen?
 • Hvad er betingelserne for, at der kan finde en læring sted?
 • Hvordan opnår man et lærende samspil med den enkelte patient, der er båret af motivation?