Site search

"Bevægelse i livet
er livet i bevægelse"

Kurser og Foredrag – Neuropædagogik

 

Neuropædagogik – en pædagogiske praksis på hjernens præmisser
(kurset er bl.a. tidligere afholdt sammen med Peter Lund Madsen, psykiater og hjerneforsker)

Hvilken form for pædagogik skal man anvende til personer der har funktionsnedsættelse i hjernen, når den “almindelige pædagogiks håndtag” ikke virker?

Hjernen er det dynamiske bindeled mellem den ydre og indre verden. Processen fra sansning til motorisk handling (det man tolker som adfærd) indeholder en lang række komplicerede hjernefunktioner. Det er dette samspil mellem sansning, perception, kognition og handling, der er udgangspunktet for neuropædagogik, og som har til formål at skabe læring og livsduelighed. Kurset sætter fokus på…

 • Hvad er neuropædagogik?
 • Hvordan arbejder man med neuropædagogik i praksis?
 • Hvorfor er det vigtigt med en særlig pædagogik til mennesker, hvis funktionsnedsættelse relaterer sig til hjernen?
 • Hvilket menneskesyn ligger til grund for neuropædagogikken?
 • Hvilken rolle har den professionelle i neuropædagogik?
 • Hvad kan man opnå ved at arbejde ud med neuropædagogik?

Hjernens aktivitet

 • Menneskehjernens utrolige udviklingshistorie.
 • Hjernes opbygning og hvordan den fungerer?
 • Sansning, perception og kognitive processer.
 • Bevidsthedens kanalkapacitet.

Neuropædagogik i praksis

 • Introduktion af neuropædagogiske retningslinjer belyst gennem eksempler.
 • For at arbejde med neuropædagogik, skal man vide noget om ”Hjernen i Mennesket”, men endnu mere om ”Mennesket i Hjernen”. Hvad betyder det?
 • Hvordan kan man arbejde pædagogisk ud fra neurologi uden at miste mennesket?

X

Neuropædagogik – implementering af nye teorier via projektarbejde
Innovation og implementering af neuropædagogik kræver handling – ikke blot gode tanker.

Implementering af ny viden fra neuropædagogik, hjerneforskning, neuropsykologi og kognitiv psykologi sker i dette forløb gennem projektarbejde og ”De Små Skridts Sejr”. Her får deltagerne lejlighed til at sætte fokus på netop de opgaver de finder mest interessant og vigtigst fra deres egen praksis. Oplevelser og erkendelseserobringer udfoldes i et kollegialt fagfællesskab fordi videndeling er vigtigt for en tværfaglig lærende organisation, og får at videreudvikle praksis om neuropædagogik.

Projekter kan løbe over forskellige tidsspænd, fx uger eller måneder.

X

”Projekt Børn i Bevægelse” – når Movement Science og Neuropædagogik viser nye veje
(kurset tidligere afholdt sammen med social- og AKT-pædagogerne Linda Birgitte Thybo og Pia Kure)

Et socialt og sanse-motorisk udviklingsprojekt for børn i det autistiske spektrum og med lignende socio-emotionelle vanskeligheder. Projektet har vist helt nye veje og potentialer i det pædagogiske arbejde med målgruppen: Børnenes motorik og social kompetence blev væsentlig forbedret!

Projekt Børn i Bevægelse er et 1½ års tværfagligt socialt og sanse-motorisk udviklingsprojekt for børn i alderen 3 – 6 år i det autistiske spektrum og med lignende vanskeligheder, fx udviklingsforstyrrelser i form af kontaktforstyrrelser, sproglige og motoriske vanskeligheder.

Peter Thybo fortæller om projektets idé og det teoretiske grundlag bl.a. med udgangspunkt i sanseintegration, Movement Science, neuropædagogik og kropsfænomenologi. Der præsenteres nye teorier om barnets motoriske udvikling, kontrol og læring samt nye mulige årsagsforklaringer på fænomenet ”autisme”, hvor kroppen har en afgørende betydning, idet den er klangbunden for stemninger.

Social- og AKT-pædagogerne Linda Birgitte Thybo og Pia Kure fra en specialgruppe i Herning fortæller om, hvordan de vekslede teorierne til det praktisk pædagogiske arbejde med børnene, samt deres positive erfaringer og resultater i forbindelse med projektet.

Oplægget underbygges af videooptagelser og fotos fra projektet, der viser udviklingen af børnenes motorik og socialitet.

X

Motorik i et neurologisk og neuropædagogisk perspektiv
Med baggrund i hjerneforskningen er der gennem de senere år sket en stor udvikling omkring forståelsen af de mekanismer der indgår i menneskets motorik.

Bevægelser er intentionelle, dvs. at det handler om at nå et mål med sine bevægelser. Bevægelser er også en problemløsende opgave. Det sætter motorik i et udvidet perspektiv, for skal man nå et mål, må man tænke over hvordan – indtil det er automatiseret. Problemløsningen involverer både perceptuelle og kognitive funktioner som således bliver en vigtig del af menneskets motoriske funktioner.

Processen fra sansning til motorisk handling er sårbare overfor skader og dysfunktioner i flere forskellige områder af hjernen, og her viser neuropædagogik sig som et vigtigt redskab i arbejdet med personer der har funktionsnedsættelse i hjernen, og som har behov for motorisk stimulation eller genoptræning.

Men hvordan arbejder man med en neuropædagogik på hjernens præmisser og i et motorisk perspektiv? Det kræver kendskab til både hjernens funktion, funktionsnedsættelsens karakter og symptomer samt motoriske læreprocesser…

X

Den Hemiplegiske Patient – i teori og praksis
Hjerne, krop, genoptræning og rehabilitering

Med udgangspunkt i teorierne fra Movement Science og neuropædagogik gennemgås den fysioterapeutiske undersøgelse, behandling og rehabilitering relateret til personer med skader forskellige steder i hjernen og deraf kommende problemer.